"Portrait of Yosihito Sakai" @TWS
2011.02
© Daichi Aijima