"Portrait of Masamitsu Katsu" @island MEDIUM
2011.04
© Daichi Aijima