"Portrait of Fusako Saitou"
2011.04
© Daichi Aijima