"Portrait of Yuuji Hakota"
2011.05
© Daichi Aijima