"Portrait of Chikara Matsumoto"
2012.02
© Daichi Aijima