"Portrait of Daigo Sakurai"
2012.02
© Daichi Aijima