"Portrait of Koichiro Takesue"
2013.07
© Daichi Aijima