"Portrait of Masamitsu Katsu"
2013.9
© Daichi Aijima