"Portrait of Yukiko Shimono"
2014.1
© Daichi Aijima