"Portrait of Daisuke Matsumoto"
2014.3
© Daichi Aijima