"Portrait of Reiko Matsuo"
2014.10
© Daichi Aijima