"Portrait of Shotaro Hokari"
2016.5
© Daichi Aijima