2015.02 "Yoriko Inagawa" Photograph
2013.12 "Nami Hirao" Photograph
2013.09 "MUTE" Photograph
2009.08 "Apple" Photograph
2008.10 "TURNER GALLERY" Photograph
2008.09 "Noriko Koide" Photograph
2008.01 "Akaikoke" Photograph
2007.11 "wanoko" Photograph
2007.10 "Masamitsu Katsu Soro Exhibition" Photograph
2007.04 "HAPPY WATER" Photograph