"CASTOR"
2013.3
Book Design
18.2×12.8cm
16P
Photo by Miyuki Fukuo
© Daichi Aijima