"Portrait of Koichiro Takesue"
2014.2
© Daichi Aijima